Projekter

GÅRDRENOVERING

I forbindelse med forestående opsætning af altaner, har ZoffmannHolm Landskabsarkitekter udarbejdet idekatalog og skitseforslag til gårdrenovering for AB Enghave, Vesterbro.

Baggården blev oprindeligt  omlagt i forbindelse med byfornyelsen i slut 80´erne og fremstår efter 30 år nedslidt og utidsvarende.

Tegnestuen har givet tre bud på, hvordan man med begrænsede midler kan forny et eksisterende anlæg og imødekomme nutidige behov.

 

Humlebæk Syd

Zoffmannholm har i samarbejde med BSAA arkitekter og Urban Lab givet et bud på byplansprojektet Humlebæk Syd.

I Humlebæk Syd præsenterer vi et ambitiøst bæredygtigt byudviklingsprojekt, der tager udgangspunkt i de lokale kultur- og naturkvaliteter.

Prags Boulevard 43

Formålet med Program og Proces er at sætte rammerne for den midlertidige arealanvendelse af den tidligere Sadolinefabriks areal på Prags Boulevard 43.

Aktiviteterne på Prags Boulevard er igangsat af organisationen Givrum.nu som arbejder for ibrugtagning af tomme bygninger og grunde til kulturelle og sociale formål. De har fået stillet den 6400m2 store grund og bygningerne til rådighed af Akzo Nobel frem til og med 2012. I løbet af denne periode er det målet at grunden skal bidrage positivt til nærområdet ved at forskellige brugere udfordrer og nytænker pladsen og bygningerne.

Program og Proces skal sikre at de nuværende aktiviteter og dem på tegnebrættet kan sameksistere og bidrage til en positiv udvikling af arealet og lokalområdet. Publikationen skal også anvendes til at kom­munikere med lokalråd, fonde og andre aktører i forbindelse med udvikling af projekter på området.

Transformationsstrategi for stålvalseværket i Frederiksværk

Afgangsspeciale skrevet i foråret 2010. Specialet består af to bind.

Bind 1 rummer strategiske forslag til en transformation af stålvalseværket. Her sammentænkes Stålvalseværket i en regional oplevelsesøkonomisk ramme med en række bløde værdier på lokalt niveau.

Bind 2 indeholder teori og begrebsudvikling. Med udgangspunkt i Foucaults heterotopibegreb udvikles et afsæt til specialets strategiske forslag. I en diskussion af heterotopibegrebet inddrages nyeste teoretisk og empirisk forskning, samt forfatternes eget empiriske materiale fra studieture til Amsterdam, Berlin og Ruhr distriktet.

B&W – Københavns kreative og kulturelle dynamo

Vision og strategi for B&W grundens udvikling. Materialet danner udgangspunkt for et samarbejde mellem Live Nation, REDA og ZoffmannHolm der har til hensigt at gøre B&W grunden til omdrejningspunkt for kulturelle aktiviteter og drivkraft bag Refshaleøens langsigtede transformationsproces.

Kulturplanlægning i Køge

Køge kommune er i gang med et ambitiøst byomdannelsesprojekt hvor kultur skal danne grundlag for udvikling af Colstrupgrunden, Stationsområdet og Søndre havn. Vores projekt, Søndre havn – fra velfærdsplanlægning til kulturel byudvikling, er en undersøgelse af hvordan landskabets, byens, havnens og naturens potentialer kan være retningsgivende for en kulturplanlægningsstrategi på Søndre havn.

Analyser af træer og bevoksninger i København

Udvalgte træer og bevoksninger i Købehavn analyseres og vurderes med fokus på vækst, sundhed, rodsystemer, jordbund, sygdom, klimatiske forhold med henblik på fremtidige pleje, drift og udvikling.

 

Ø-City park

Den overordnede ide med Park Ø er at skabe en frodig oase som kan danne ramme for en række fysiske og rekreative aktiviteter for Ørestadens beboer. Det organiske udformede sti- og aktivitetsforløb er projektets hovedgreb som danner rammer for en række fastlagte aktiviteter. Udenfor det in situ støbte forløb etableres en række velkendte landskabsanalogier som lunden, søen, fælleden og plænen, hvor der ligges op til aktiviteter af mere uformel karakter.

Regnvandshåndtering i Vanløse

Med udgangspunkt i Ådalsvej i Vanløse udvikles 4 scenarier for lokal regnvandshåndtering. Formålet er at designe løsninger til lokal regnvandsvandhåndtering, som både kan bruges konkret på Ådalsvej og samtidig danner grundlag for løsninger andre steder i byen.

Jægersborg Hegn – Bynær skov

Udviklingsplanen indeholder en strategi for, hvordan Jægersborg hegn over en 200årig periode omdannes til en naturnær skov med større rekreativ- og miljømæssig værdi. Ved at lukke eksisterende dræn og udvikle bevoksningerne med udgangspunkt i det ændrede økologisk grundlag, udvikles en skov som er i stand til at modstå klimaforandringernes påvirkning af økosystemerne.

Konflikthåndtering

Konflikter er næsten altid med til at præge fysisk planlægning og kan få store konsekvenser for resultatet. Hvad enten det handler om etablering af en park, et skovrejsningsprojekt eller anlæggelse af en ny bydel, så er der en lang række forskellige interesser på spil, som kan udvikle sig til konfliktsituationer. Det er derfor af afgørende betydning for planlægningsprocessen, at de mange forskellige interesser håndteres bedst muligt for at undgå, at der anvendes unødvendige ressourcer på negative interessekonflikter.

Projektet, Geological CO2 storage in Birkelse, illustrerer hvordan konflikthåndteringsværktøjer kan anvendes på en konkret planlægningssag.

QR Code Business Card