Firmaprofil og Referencer 2017

Posted: October 9th, 2017
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Designguide for Solrød Center

Designguide for Solrød Centret

Der blev i 2015 udarbejdet en helhedsplan for Solrødcentret. På baggrund af denne ønskede Solrød kommune at få udarbejdet en designguide, der skal være toneangivende i den fremtidige  arkitektoniske bearbejdning af centrets udearealer, således at der gennem en etapevis omdannelse kan tilvejebringes en helstøbt fornyelse af Solrødcentret.

Det nye koncept skal fungere som en ”rød tråd” for Solrød center og binde det sammen i en helhed.

Målet med projektet er at styrke oplevelsen af byens identitet gennem et designmæssigt løft af centrets gaderum, passager og pladser. Der skal skabes en byarkitektonisk helhed, der fremhæver Solrøds kvaliteter som en ressourcestærk by med et godt kultur- og handelsliv og et center med gode rekreative og kulturelle tilbud.

Designmanualen skal bidrage til nytænkning af Solrød centrets udearealer således at der overordnet sikres bedre rammer for handel, byliv, kultur, events og rekreative aktiviteter.

Læs den færdige designmanual her:

Posted: October 10th, 2016
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

UDVIKLINGSPLAN FOR RØDVIG BY

Udviklingsplan for Rødvig by
Stevns Klint blev i 2014 udnævnte til UNESCO verdensarv og i foråret 2015 blev det besluttet at placere et fremtidigt besøgscenter i Boesdal Kalkbrud nordøst for Rødvig by. Det betyder, at byen har en vigtig rolle både som turistby og som bosætningsby.
Rødvig by ligger smukt med Stevns Klints skarpe profil mod nordøst og havet mod øst. Det er naturgrundlaget, der er den helt store kvalitet og det er derfor helt oplagt, at naturgrundlaget spiller en afgørende rolle i byens udvikling.
Rødvig udviklingsplan er én af fire planer i rækken af udviklingsplaner i Stevns Kommune. Formålet med byudviklingsplanen er at beskrive en samlet retning for byens udvikling. Det er også målet at opkvalificere kommuneplanrammerne, som er grundlag for den fremtidige planlægning.

ZoffmannHolm Landskabsarkitekter har lavet en langsigtet og helhedsorienteret byudviklingsplan, som svar på de udfordringer og muligheder byen står overfor.
Hovedgrebet er et grønt strøg, som gennemskærer byen og forbinder baglandet med byens yderste spids, havnen. Langs det grønne strøg kobles en række byudviklingsområder, som omfatter omdannelse af stationsområdet, renovering af havnen og områder med nybyggeri. Den lokale station foreslås flyttet og det efterladte jernbaneterræn transformeret til et rekreativ forløb med gang- og cykelstier samt opholdsmuligheder. Lejdebækken som løber rørlagt gennem byen foreslås åbnet og gjort til oplevelseselement, og som recipient i forbindelse med skybrudssikring af byen.

Stevns Kommunes udviklingsplan for Rødvig henvender sig til alle med interesse for byens udvikling herunder – turister, borgere, foreninger, virksomheder og erhvervslivet.
Udviklingsplanen danner et fælles vidensgrundlag når der skal udvikles nye projekter, bygges ny detailhandel eller anlægges nye grønne områder.

Det er derfor håbet, at der vil blive taget godt imod planen.

Skitse byudviddelse

 

Posted: December 4th, 2015
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Danmarks Første Nationale Friluftspolitik

23. April 2015 udgav Miljøministereriet og Naturstyrelsen Danmarks Første Nationale Friluftspolitik.

Bo Holm-Nielsen har over de sidste 2 år fungeret som rådsmedlem og været med til at udforme politikken under pejlemærket “Vores byer skal indbyde til friluftsliv”.

I forlængelse af lanceringen udtalte Bo Holm-Nielsen til Danske Landskabsarkitekter:

“Jeg er glad for vi nu har en fælles national Friluftpolitik. Disse rammer vil sikre at vi også i fremtiden indtænker friluftslivet som en naturlig del af planlægningen og forvaltningen af vores byer og friarealer. Jeg håber at redegørelsen vil kunne inspirere og give grobund til nye tværfaglige samarbejder “.

Politikken skal være en ledestjerne for samarbejdet på tværs af borgere, myndigheder, organisationer og virksomheder og være en motor for grøn omstilling.

ZoffmannHolm Landskabsarkitekter har et projekt med i redegørelsen. Læs om det aktive mødelandskab, “Walk & Talk Circles” i redegørelsen her:

Posted: May 4th, 2015
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Murergården

Ny plan for Murergården på Indre Nørrebro.

Murergården er en af Nørrebros største gårdrum. Den er offentlig tilgængelige og rummer beboelse og diverse institutioner.

 

Planen vil tilføre et legende og organisk udtryk med fokus på flere opholdsmuligheder, leg, udendørs fitness og regnvandshåndtering. Hovedgrebet er en slyngende kanal, som bliver central for gårdens regnvandshåndtering. Kanalen afgrænser, definerer og opdeler gården i forskellige rum, hvortil der tilknyttes forskellige aktiviteter.

En af planens helt store ændringer bliver omdannelsen af Murergade til en grøn ”kløft”. Murergade er i dag et egentligt gaderum med kørerbane og fortorv og fremstår som et fremmed element i en ellers grøn gård.

Læs den samlede publikation her:

Posted: April 29th, 2015
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

SDC

Efter nedrivning af en let bygning ved SDC i Ballerup fremstod udearealerne nedslidte, golde og triste.

ZoffmannHolm Landskabsarkitekter har i foråret 2014 skitseret på et nyt kantzoneanlæg hvoraf 1 etape blev anlagt over sommeren 2014.

Det nye anlæg tilfører området en tiltrængt frodighed. Arealerne fremstår i dag mere indbydende og giver en frodig buffer mellem bygning og den omkringliggende infrastruktur.
Overordnet består anlægget at 4 “byggesten”, belægning, bunddække, buske og træer.

Etape 2 omfatter kantzone ved hovedindgangen samt ny trappe og rampe. Etape 2 forventes anlagt i foråret 2015.

DSC_0407DSC_0493

 

 

Visualisering LysDSC_0486

 

Posted: October 7th, 2014
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Gårdrummene ved Symphogen A/S

 

DSC_0146 beskåret

 

På Pederstrupvej i Ballerup er bygningerne, der tildligere husede NeuroSearch A/S, blevet overtaget af Symphogen A/S. Ved denne omlæggelse har Ernst + Kindt-Larsen Arkitekter stået for en omfattende renovering og opdatering af Henning Larsens stilrene erhvervsbyggeri.

Under programmerne  “ild”, “vand” og “luft” har ZoffmannHolm Landskabsarkitekter projekteret Ernst + Kindt-Larsen Arkitekters skitser og programmeringer. De 3 gårdrum er tænkt med hver sit tematiske særkende. De nye programmeringer skal bidrage til at integrere de 3 gårdrum i hverdagen på Symphogen A/S.

Gårdrummet “ild” ligger i forlængelse af kantineområdet og skal med en central placeret grill og mulighed for servering fungere som kantine under åben himmel.

I gårdrummet “vand” er indtænkt et stort spejlbassin og en vandtrappe. Himmelrefleksioner og klukkende lyde udgør en afstressende ramme om fordybelse og det stille ophold. Beplantningen af blåregn og bærmispel skaber frodige rammer at opholde sig i og se ud på.

Gårdrummet “luft” ligger i forlængelse af et indendørs auditorium. Centralt i dette gårdrum er placeret en tribune, der understøtter udendørs møder eller mindre forlæsninger og præsentationer.

Symphogen A/S blev indviet i maj måned 2014.

Posted: September 18th, 2014
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Husumgården, Brønshøj

I Brønshøj, ved vejene Frederikssundsvej, Glumsøvej, Gerlevvej og Tersløsevej, ligger tre             3-etagers boligblokke med et stort, hyggeligt og gennemført gårdareal. Dog fungerer den nordligste del af gårdrummet på cirka 600 m2 ikke optimalt.

Skitseforslaget kommer med et bud på ændringer af dette område, der optimerer og gør området mere attraktivt og funktionelt.

Glumsøvej forslag B

 

Skitseforslaget udligger et sammenbindende belægningsmønster over hele opholdsarealet. Belægningen opbrydes af bånd af græsser, blomster og espalier. Disse bånd underinddeler det store opholdsareal og skaber opholdsnicher i varierende størrelser. Den omkringliggende græsplæne trækkes ind over belægningsfladen og sammenbinder græsplænen om opholdsarealet. Den eksisterende beplantning mellem græsplænen og opholdsarealet simplificeres og det forslås at have én gennemgående blomstrende busk så som hortencia.

IMG_2451

 

Posted: February 20th, 2014
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Svanemøllebugtens Vinterbad

Svanemøllebugtens vinterbad til net

ZoffmannHolm har på opfordring fra Klaus Lange Arkitekter udarbejdet et skitseforslag til Svanemøllebugtens Vinterbadelaug.

Med inspiration fra ishavets brudte flader foreslår vi et landskab, hvor stemningen og oplevelsen af vinterbadning trækkes helt hen til klubhusets sokkel og helt ud til parkeringsarealet. Forslagets hovedgreb består af et forløb af isflager, som udgør et hårdt befæstet indgangsareal. Belægningen trækkes ind i haverummet og opløses i et grønt hav af græs og stauder. Mod nord danner et terrasseret staudebed en grøn og blomsterrig skærm mod vandet.

Hævet over ”ishavet” foreslås et sammenhængende system af boardwalk, terrasse og flydebro. Tanken er at skabe en komfortabel og funktionel sammenhæng mellem klubbens primære aktiviteter sauna, finsk bad, kajak og vinterbadning i havet.

Forløbet af brudte isflager og det overlejrende trædæk udspænder en række dikotomier, som bidrager til de stemnings- og oplevelsesmæssige dimensioner. Forløbene går fra fra lukket til åbent, fra varmt til koldt, fra hårdt til blødt, fra offentligt til privat og fra intimt til eksponeret.

svanemøllen_diagram_2

Ved ankomsten til Svanemøllebugtens vinterbadelaug mødes man af en korridor flankeret af hegn og lette bygninger (1). Indgangskoridoren forstærkes af to rækker birketræer.

Korridoren leder hen til en mindre forplads, der udgør ankomstpladsen og defineres af hegn på den ene side og klubhus og kajakskur på de andre to.

Passerer man gennem slusen mellem de to bygninger, bevæger man sig ind på trædækket. Med kajakskuret i vest åbner haverummet sig op mod øst og havens helhed syner (2). Ligeledes etableres et langt kig mod havet gennem åbningen i det nordlige hegn. Forsætter man af trædækket over gangstien og ud på flydebroen åbner himmel og horisont op for et uforstyrret blik (3).

(4) Haverummet opleves som en nedsunket gryde med læ fra de omkringliggende bygninger. Haverummet ligger et niveau lavere end det omkringliggende trædæk og opleves som et frodigt bassin. Bevæger man sig ind i havens sydøstlige hjørne, vil man opleve en intim gyde. Rummet er smalt med bygning på en side og hegn på to. Rummet indrammer et kig mod haverummet (5).

Posted: October 22nd, 2013
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Ny National Friluftspolitik

 

Friluftspolitik

Danmark skal have sin første nationale friluftspolitik. Den skal være en ledestjerne for samarbejdet på tværs af borgere, myndigheder, organisationer og virksomheder og være en motor for grøn omstilling.

Bo Holm-Nielsen er, i kraft af sin bestyrelsespost i Danske Landskabsarkitekter, valgt til at sidde i udvalget og  skal være med til at forme den nye nationale friluftspolitik.

Læs mere på: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Ny_friluftspolitik/

Posted: June 19th, 2013
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.

Danmarks største Walk & Talk landskab

Walk & Talk Circles er Danmarks største Walk & Talk landskab etableret i Lautrupparken i Ballerup. Projektet er et pilotprojekt der har til formål at teste muligheden for at rykke mødeaktiviteter ud i det fri. Som en del af pilotprojektet afprøves forskellige ruter i landskabet og pitstops som skal faciliterer udendørs møder. Med udgangspunkt i de erfaringer der kommer ud af pilotprojektet udvikles et helstøbt Walk & Talk koncept der skal danne grundlag for et permanent og skaleret Walk & Talk landskab.

Pilotprojektet, Walk & Talk Circles, er blevet til i et samarbejde mellem ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, Arkitekt Sofie von der Pahlen, Co creative, Tryg forsikring, Nordea Liv & Pension, Ballerup Kommune og Zenzo Group.

Posted: June 6th, 2013
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: 2 Comments.

Så flytter vi!

ZoffmannHolm Landskabsarkitekter flytter til nye lokaler på indre Nørrebro.
Fremover er vi at finde i den gamle KTAS bygning på Blågårdsgade.
Vi glæder os til at blive en del af et spændende kontormiljø med EFFEKT Arkitekter, UiWE,
Co-Creatvie og Arkitekt Sofie von der Pahlen.

Vores nye adresse er:

Blågårdsgade 8, 3. sal

2200 København N.

Posted: April 12th, 2013
Categories: Nyheder
Tags:
Comments: No Comments.
QR Code Business Card